scrims, scrim bags_stage

纱网和纱网包

PLA - 线缆、固定件、灯架以及更多

ARRI纱网减弱了光线的强度和锐度,提供了电子调光以外的"色彩安全"解决方案。它们可以单独或成套购买,共有全单、全双、半单、半双四种版本。尺寸各有不同,从3.1" (78 mm)最大到29.1" (740 mm) 直径可选。ARRI同样提供相应的纱网包,用于稳妥运输。

色彩滤镜


产品号说明适合

L2.70819.0

3/4 CTO滤色片,5600 K转3200 K(112 mm / 4.4")

POCKETPAR 200

L2.70846.0

3/4 CTO滤色片,5600 K转3200 K(130 mm / 5.1")

POCKETPAR 400

L2.77180.0

ARRI滤镜套装
(F2磨砂、129重度磨砂、224日光蓝磨砂和日光3/4蓝201各2片)

ARRILITE 750 Plus

ARRILITE 2000 Plus

远程荧光版

产品号说明适合

L2.0007520

远程荧光面板2700 K

S30-RP

L2.0007521

远程荧光面板3200 K

S30-RP

L2.0007522

远程荧光面板4300 K

S30-RP
L2.0007523远程荧光面板5600 KS30-RP
L2.0007524远程荧光面板6500 KS30-RP
L2.0007789远程荧光面板10000 KS30-RP
L2.0007525远程荧光版绿色面板S30-RP
L2.0003347远程荧光面板2700 KS60-RP
L2.0003348远程荧光面板3200 KS60-RP
L2.0003349远程荧光面板4300 KS60-RP
L2.0003350远程荧光面板5600 KS60-RP
L2.0003346远程荧光面板6500 KS60-RP
L2.0007778远程荧光面板10000 KS60-RP
L2.0003351远程荧光版绿色面板S60-RP