basic set trinty
TRINITY Rig Basic Set

First hybrid camera stabilizer

TRINITY Rig, Basic Set, V-Mount

K0.0019508 | KK.0020653