basic set trinty
TRINITY Rig Basic Set

First hybrid camera stabilizer

TRINITY Rig, Basic Set, Gold Mount

K0.0019507 | KK.0020652