K0.0003960-MB-SMB-2-Basic-Set-15mm

SMB-2

SMB-2重型遮光斗针对4 x 5.65"滤镜优化,滤镜可垂直或水平放置。适合大部分定焦镜头和较小的变焦镜头。附件

下载

重置
2020-09-23
SMB-1和SMB-2用户手册
2020-10-29
7.5.0 重型遮光斗SMB-2 4x5.65
2020-10-29
7.5.1 SMB-2 - 滤镜环和框架
2020-10-02
7.5.2 SMB-1和SMB-2附件
2020-07-06
完整配置文件型录