EVF bracket set for Zacuto Gratical

KK.0010048

EVF bracket set for Zacuto Gratical

Parts of the set

  • K2.0008624, EVF bracket for Zacuto Gratical
  • K2.0006140, Mini Viewfinder Bracket MVB-1