LWS Cine EF-Mount Kit for AU-EVA1

LWS Cine EF-Mount Kit for AU-EVA1

套件的零件

 • KK.0016260, Panasonic AU-EVA1 基础套装
 • K0.60216.0, 桥板滑板BPS-2套装
 • KK.0005774, 小型跟焦器MFF-2高清/相机⻛格限位式套装
 • KK.0005756, LS-11⻮轮环套装
 • K2.0016711, Panasonic 握柄适配器 HGA-3
 • K2.47863.0, 握柄延⻓管,⻓
 • K2.47861.0, 无开关的手柄
 • KK.0015177, LMB 4x5 Pro Set
 • K2.66254.0, 承托轨Ø 15 mm,140 mm
 • K2.0016259, Panasonic AU-EVA1 监视器支架
 • K2.0006471, 电池适配板子BAP-1
 • K2.65264.0, 15mm轻型承托轨底座