Stabilizer Adapter Mount SAM-3 for AMIRA

K2.0014630

Stabilizer Adapter Mount SAM-3 for AMIRA

SAM-3可让AMIRA与ARRI TRINITY和MAXIMA稳定器系统的光学中心对齐,它也兼容采用标准60 mm燕尾板的第三方品牌稳定器系统。